مدیر منطقه
علی نظافت انزابی مدیر منطقه یک شهرداری اردبیل


 

لیسانس : مهندسی عمران / عمران
فوق لیسانس : جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

سوابق :

نماینده شهرداری منطقه دو اردبیل در اداره کل ثبت اسناد
مسئول نظارت بر ساخت و سازهای شهری
مدیر طرح های توسعه شهری اردبیل
معاون سازمان بافت فرسوده شهری
معاون سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
منبع منطقه یک شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۵۲۹